Regulamin Ligi

I. Informacje ogólne

1. Organizatorami PDCL są (alfabetycznie): Marcin Fąfara, Piotr Komenda, Mariusz Skotarczyk i Patryk Urban (zw. dalej Organizatorami).
2. Właściwi dla poszczególnych lig Organizatorzy zostaną ogłoszeni na stronie internetowej ligi oraz na grupie FB.
3. Oficjalną stroną internetową ligi jest https://pdcl.pl/, a oficjalna grupa FB znajduje się pod adresem https://www.facebook.com/groups/pdclonline (zw. dalej grupą FB).

II. Zapisy

4. W celu zapisania się do rozgrywek należy wpłacić wpisowe i kaucję na dany sezon oraz przekazać dane niezbędne do identyfikacji zawodnika. Wysokość wpisowego i kaucji oraz sposób ich wpłaty, a także wymagane dane i sposób ich przekazania określone zostaną w stosownej informacji na grupie FB.
5. W przypadku rezygnacji z gry przed rozpoczęciem 1. kolejki wpisowe i kaucja zostaną zwrócone. Rezygnacja w trakcie rozgrywek powoduje brak możliwości zwrotu wpisowego oraz kaucji.
6. Kaucja podlega zwrotowi każdemu zawodnikowi, który ukończył ligę, tzn. nie wycofał się w jej trakcie lub nie został wykluczony z powodu przekroczenia dopuszczalnej liczby walkowerów.
7. Zawodnik, zapisując się do rozgrywek:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu,
b) musi posiadać konto na stronie webcamdarts.com (nick podaje się przy zapisach),
c) musi posiadać kamerkę internetową o rozdzielczości minimum 720p lub w inny sposób zapewnić wysyłanie odpowiedniej jakości obrazu do strony webcamdarts.com, jakość obrazu może podlegać weryfikacji przez Organizatorów,
d) musi posiadać łącze internetowe pozwalające na płynne wysyłanie i odbieranie danych z webcamdarts.com.
8. Z wpisowego wpłaconego przez każdego zawodnika 5 zł przeznacza się na pulę organizacyjną.

III. Rozgrywki

9. Mecze rozgrywane są na stronie www.webcamdarts.com.
10. Jeśli w wyznaczonym meczu grają osoby korzystające ze wspólnego sprzętu elektronicznego (np. małżonkowie) nie muszą oni rozgrywać pojedynku na www.webcamdarts.com , a wystarczy, że policzą mecz przy użyciu dowolnego programu liczącego, który zapisze określone statystyki (średnia z 3 lotek, najszybsza lotka, najwyższe kończenie, ilość rund 100+, 140+, 171+, 180 oraz wyślą screen do Organizatora prowadzącego daną ligę.
11. Kolejki rozgrywane są w systemie poniedziałek – niedziela.
12. Za zwycięstwo Zawodnik otrzyma 2 punkty, za remis 1 punkt, a za porażkę 0 punktów.

IV. Mecz

13. Format gry we wszystkich ligach to 501 double out, lepszy z 12 legów. Gra kończy się, gdy jeden z zawodników wygra 7 legów lub remisem 6:6.
14. Kolejność rzucania w pierwszym legu (i każdym kolejnym nieparzystym) wyznacza rzucenie 3 lotek do środka tarczy. Pierwszy rzuca „Gospodarz” drugi „Gość” (patrz pkt 17). Po rzutach obu zawodników porównuje się kolejne lotki: pierwszą, drugą, trzecią. Zalicza się jedynie pola 25 i 50, a resztę traktuje się za 0 punktów. W przypadku remisu powtarza się w zmienionej kolejności.
15. Po rozegraniu meczu, zwycięzca, a w przypadku remisu Gospodarz, jest zobowiązany do przesłania wyniku.
16. Wynik przesyła się poprzez wklejenie linka do meczu w formularzu dostępnym na stronie pdcl.pl. Zawodnicy mają obowiązek dostarczenia ww. linka najpóźniej do 23:59 czasu polskiego w niedzielę kończącą daną kolejkę. Brak dostarczenia wyniku skutkuje automatycznym wpisaniem przekładek dla obu zawodników (tzw. przekładka obustronna).

V. Umawianie się na mecze

17. W terminarzu wyznaczony zostaje Gospodarz (pierwszy od lewej), i Gość (drugi od lewej). Obowiązkiem Gospodarza jest skontaktowanie się z Gościem w celu ustalenia daty i godziny rozegrania meczu.
18. Gospodarz ma obowiązek skontaktowania się z Gościem w celu umówienia się na termin rozegrania meczu najpóźniej do środy do godziny 20:00 w tygodniu w którym przypada mecz.
19. Jeśli Gość nie odpowiada na wiadomości za pośrednictwem Messengera (wiadomości często trafiają do folderu „Inne” oraz folderu „Spam”) w pierwszej kolejności należy wywołać go w komentarzu pod postem z tabelą używając znacznika @Imię Nazwisko. Jeśli nie przynosi to efektu i Gość nadal nie odpowiada to kolejnym krokiem jest zgłoszenie tego faktu właściwemu Organizatorowi poprzez Messenger.
20. Jeżeli Gość odpowiedział na wiadomość Gospodarza po upływie wymaganego czasu, a mecz rozegrany został w regulaminowym ustalonym wg terminarza czasie, konsekwencje nie będą wyciągane.
21. Jeśli Gospodarz nie skontaktował się z Gościem w celu rozegrania meczu, Gość jest zobligowany poinformować o tym właściwego Organizatora za pośrednictwem Messengera najpóźniej do niedzieli w tygodniu dotyczącym danego meczu do godziny 23:59.

VI. Przekładanie meczów i przekładki regulaminowe

22. We wszystkich ligach Zawodnikom przysługuje 5 przekładek. Po przełożeniu meczu z danej kolejki
a) Zawodnicy mają rozegrać mecz:
– w ciągu 4 tygodni w przypadku przełożenia meczu z kolejek 1-5 fazy I,
– do końca ostatniej (9) kolejki fazy I w przypadku przełożenia meczu z kolejek 6-8,
– do końca fazy II w przypadku przełożenia meczu fazy II.
b) W przypadku braku możliwości rozegrania meczu w terminach, o których mowa wyżej, należy zgłosić kolejną przekładkę.
23. Zawodnik przekładający mecz zobowiązany jest poinformować o tym Organizatora za pośrednictwem formularza do zgłaszania przekładek dostępnego na stronie pdcl.pl. Mile widziane i pożądane jest poinformowanie przeciwnika o chęci przełożenia meczu.
24. W sytuacji, gdy Gospodarz oraz Gość skontaktowali się ze sobą terminowo, a mimo to ustalenie terminu rozegrania meczu nie doszło do skutku zawodnicy ustalają między sobą kto zobowiązany jest zgłosić przekładkę.
25. W sytuacji, gdy Gospodarz nie skontaktował się w regulaminowym czasie do środy do 20:00, a ustalenie terminu rozegrania meczu po tym czasie nie powiodło się przekładkę na swoje konto zobowiązany jest zgłosić Gospodarz.
26. Jeżeli Gospodarz skontaktował się po upływie wymaganego czasu, a mecz rozegrany został w regulaminowym ustalonym wg terminarza czasie konsekwencje nie będą wyciągane.
27. W sytuacji, gdy Gospodarz skontaktował się w regulaminowym czasie do środy do 20:00, a gość nie odpowiedział na wiadomość w czasie 24h od otrzymania wiadomości, a ustalenie terminu rozegrania meczu po tym czasie nie powiodło się przekładkę na swoje konto zobowiązany jest zgłosić Gość.
28. Przekładkę dobrowolnie może zgłosić dowolny zawodnik niezależnie od sytuacji jeżeli zawodnicy dojdą w tej kwestii do porozumienia.
29. Niezgłoszenie przekładki przez osobę odpowiedzialną w terminie do niedzieli do godziny 23:59 skutkuje upomnieniem.
30. Nierozegranie meczu w terminie po wykorzystaniu wszystkich przekładek skutkuje walkowerem.
31. Ostatnia runda danej fazy wyznacza termin dla rozegrania wszystkich meczów. Za mecze, które nie zostaną rozegrane do tego terminu, Organizator może przydzielić walkower obustronny lub jednostronny, zależnie od sytuacji. Organizator może również na prośbę jednego lub obu zawodników wydłużyć termin dla rozegrania wszystkich zaległych meczów, wskazując ostateczny termin ich rozegrania.
32. Przy braku informacji o wyniku bądź przełożeniu meczu, a także braku informacji w sytuacji, o której mowa w pkt 21, przekładka zostaje zapisana na konto obu zawodników. Przekładka obustronna może być zmieniona na jednostronną po wyjaśnieniach zawodników, w takim przypadku osobie, na której konto zaliczona będzie przekładka zostaje udzielone upomnienie.
33. W przypadku gdy zawodnicy nie mogą dojść do porozumienia w kwestii terminu rozegrania przełożonego meczu właściwy Organizator w porozumieniu z zawodnikami ustala termin, w którym mecz musi dojść do skutku. Zawodnik który nie stawi się przegrywa mecz walkowerem.
34. W kwestiach spornych należy skontaktować się z właściwym Organizatorem odpowiedzialnym za daną ligę. W przypadku, gdy co najmniej jeden z zawodników kwestionuje decyzję właściwego Organizatora, ostateczną decyzję podejmują wszyscy Organizatorzy zwykłą większością głosów.

VII. Mecze rozgrywane awansem

35. Zawodnik może zagrać mecz awansem, bez porozumienia z właściwym Organizatorem i za zgodą rywala, zaplanowany na 2 kolejki do przodu (np. jeżeli aktualnie jest runda numer 3, to Zawodnik może rozegrać mecze do 5 rundy włącznie). W szczególnych przypadkach jeśli zawodnik chcę rozegrać mecz z większym wyprzedzeniem musi zgłosić ten fakt właściwemu Organizatorowi i otrzymać zgodę.

VIII. Upomnienia, walkowery i wykluczenie z rozgrywek

36. Upomnienie jest przyznawane, gdy:
a) Osoba , która odpowiada za przełożenie meczu nie zgłosiła przekładki za pośrednictwem formularza. Zaleca się zgłaszanie przekładki za pośrednictwem formularza – przekładki zgłoszone poprzez Messenger będą również respektowane, jednak właściwy Organizator każdorazowo przypomni o tym, by zgłaszać je poprzez formularz.
b) Gospodarz nie skontaktował się z Gościem w celu rozegrania meczu, a Gość poinformował o tym fakcie właściwego Organizatora w terminie zgodnym z pkt 18 Regulaminu.
37. Walkower jest przyznawany, gdy:
a) Zawodnik posiada dwa upomnienia i doprowadza do sytuacji opisanej w Regulaminie za którą należy mu się kolejne, trzecie upomnienie.
b) Zawodnik wykorzystał dostępne przekładki i nie może zagrać meczu w terminie.
c) Zawodnik spóźnia się na wyznaczony pojedynek co najmniej 45 minut, nie informując przeciwnika o spóźnieniu oraz nie mając ważnego powodu spóźnienia. Ważny powód to nieprzewidywalna sytuacja losowa, którą należy udokumentować u właściwego Organizatora. Ostateczna decyzja w kwestii uznania, czy dany powód jest ważny i kwalifikuje się jako usprawiedliwienie należy do Organizatorów w głosowaniu zwykłą większością głosów.
38. W przypadku jednoznacznie udowodnionego oszustwa podczas rozgrywania meczu (udowodnionego jednoznacznie tj. np. poprzez nagranie z meczu). Organizatorzy mają prawo udzielić upomnienia, walkowera oraz wykluczenia czasowego lub dożywotniego w zależności od skali przewinienia.
39. Trzeci walkower wyklucza Zawodnika z rozgrywek.
40. Zawodnik, który został wykluczony lub sam zrezygnował z gry nie ma prawa do nagród, ani zwrotu wpisowego, przepada również wpłacona kaucja.

41. Jeżeli Zawodnik wycofa się w fazie I, bez względu na liczbę rozegranych meczy, wszystkie mecze rozegrane i nierozegrane w I fazie przez takiego Zawodnika zostają zweryfikowane jako przegrana 0-7, a statystyki zdobyte przez obu Zawodników zostaną wycofane.
42. Jeżeli Zawodnik wycofany w fazie II rozgrywek nie rozegrał przynajmniej 50% zaplanowanych meczów, to wszystkie mecze rozegrane przez takiego Zawodnika zostają zweryfikowane jako przegrana 0-7, a statystyki zdobyte przez obu Zawodników zostaną wycofane. W przypadku rozegrania przynajmniej 50% meczów, jako walkowery zostaną zweryfikowane tylko mecze nierozegrane, a statystyki z meczów rozegranych zostaną zachowane.
43. Zawodnik, który na dwie kolejki przed końcem sezonu posiada przynajmniej 1 walkower i celowo rezygnuje z gry zostaje zdyskwalifikowany z PDCL na 1 sezon.

IX. Kolejność końcowa i nagrody

44. O miejscu w tabeli końcowej decyduje w kolejności:
a) większa ilość punktów,
b) większa różnica legów (legi wygrane-legi przegrane),
c) wynik bezpośredniego meczu.
45. Jeżeli warunki, o których mowa w pkt 44 nie rozstrzygają, Zawodnicy klasyfikowani będą ex-equo, o ile jest to miejsce niepremiowane awansem, nagrodami lub spadkiem do niższej ligi, w przeciwnym wypadku Zawodnicy zobowiązani są do rozegrania dodatkowego meczu, w formacie i terminie ustalonym wspólnie z Organizatorami.

X. System rozgrywek.

46. Rozgrywki podzielone zostają na 4 poziomy: Platinum, Gold, Silver i Bronze.
a) do udziału w rozgrywkach Platinum, Gold i Silver dopuszczone są jedynie osoby uprawnione.
b) w lidze Bronze biorą udział zawodniczy, którzy w poprzedniej edycji spadli s lig Silver
c) w przypadku, gdy osoba uprawniona do gry w Platinum lub Gold w poprzedniej edycji nie brała w niej udziału, zostaje uprawniona do gry o jeden poziom niżej, to jest odpowiednio Gold i Silver,
c) w zależności od sytuacji po zapisach, Organizatorzy mogą przyznać dzikie karty uprawniające do startu w wyższym poziomie rozgrywkowym lub zorganizować turniej barażowy o uzyskanie dzikiej karty wśród osób, o których mowa w pkt c), spadkowiczów oraz osób zajmujących najwyższe miejsca niepremiowane awansem w poprzedniej edycji,
47. Nowi zawodnicy, którzy nie znajdują się na liście uprawnionych udostępnionej na stronie pdcl.pl rozegrają turniej barażowy w systemie DKO. W zależności od liczby zapisanych, na grupie FB podana zostanie liczba zawodników, którzy na podstawie wyników turnieju barażowego rozpoczną ligę od poziomu Silver, a ilu od poziomu Bronze. Szczegółowe zasady rozgrywania turnieju barażowego zostaną opublikowane na grupie FB.
48. W poszczególnych poziomach rozgrywkowych tworzone są grupy liczące 10 zawodników, w liczbie odpowiedniej do ilości zgłoszonych zawodników.
49. Po rozegraniu meczów systemem „każdy z każdym” w grupach, tabela dzielona jest na dwie części, gdzie miejsca 1-5 wchodzą do grupy mistrzowskiej walczącej o awans do wyższego poziomu rozgrywek (w Platinum o zwycięstwo w lidze) a miejsca 6-10 wchodzą to grupy spadkowej walczącej o utrzymanie się na danym poziomie rozgrywek (w Bronze nie ma spadków, Zawodnicy rywalizują o miejsca Bronze 11-20).
50. Grupy mistrzowskie i barażowe na każdym poziomie będą łączone, tzn. 5 zawodników z grupy A danego poziomu zagra z 5 zawodnikami grupy B danego poziomu itd., np.:
Platinum A 1-5 + Platinum B 1-5
Platinum A 6-10 + Platinum B 6-10
Gold A1 1-5 + Gold A2 1-5
Gold A1 6-10 + Gold A2 6-10
Silver C1 1-5 + Silver C2 1-5
Silver C1 6-10 + Silver C2 6-10
51. Zdobyte w pierwszej fazie punkty i legi z bezpośrednich pojedynków z zawodnikami, którzy trafili do tej samej grupy będą zaliczone. Pozostałe statystki w drugiej fazie liczone są od początku.

52. Awanse:

a) Liga Gold: Awans bezpośredni do ligi Platinum uzyskują Zawodnicy zajmujący miejsca 1-2 w każdej grupie mistrzowskiej Gold,

b) Liga Silver: Awans bezpośredni do ligi Gold uzyskują Zawodnicy zajmujący miejsca 1-2 w każdej grupie mistrzowskiej Silver,

c) Liga Bronze: Awans bezpośredni do ligi Silver uzyskują Zawodnicy zajmujący miejsca 1-6 w każdej grupie mistrzowskiej Bronze.

53. Spadki:

a). Liga Platinum: Spadek bezpośredni do ligi Gold dotyczy Zawodników zajmujących 4 ostatnie miejsca w grupie spadkowej Platinum.

b) Liga Gold: Spadek bezpośredni do ligi Silver dotyczy Zawodników zajmujących 6 ostatnich miejsc w każdej grupie spadkowej Gold,

c) Liga Silver, Spadek bezpośredni do ligi Bronze dotyczy Zawodników zajmujących 4 ostatnie miejsca w każdej grupie spadkowej Silver.

XI. Nagrody

54. Wpisowe wnoszone przez Zawodników zostaje przeznaczone na nagrody finansowe w każdej z lig po odjęciu kosztów organizacyjnych oraz kosztów zakupu pucharów za miejsca 1-3 z uwzględnieniem kosztów przesyłki. Podział nagród zostanie zakomunikowany w poście na grupie FB.
55. Nagrody finansowe po zakończeniu rozgrywek zostaną przekazane na konto wskazane przez nagrodzonego Zawodnika.
56. W przypadku nagród rzeczowych, jeśli zostaną ufundowane, zostaną przekazane do paczkomatu wskazanego przez nagrodzonego Zawodnika lub w inny sposób ustalony z Organizatorami.

XII. Postanowienia końcowe

57. Rozgrywki dodatkowe organizowane w ramach PDCL posiadają odrębne regulaminy lub zasady publikowane na grupie FB i stronie pdcl.pl.
58. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie ostateczne zdanie należy do Organizatorów.
59. Organizatorzy mają prawo do zmiany brzmienia regulaminu w trakcie sezonu poprzez stworzenie aneksu.
60. Sprawy sporne rozstrzygane będą przez Organizatorów zwykłą większością głosów, a w przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze głosowania decyduje głos Organizatora odpowiedzialnego za daną ligę.